افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی وینیل الکلPVA) BP24)
Polyvinyl alcohol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکلPVA) BP24)
Polyvinyl alcohol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکل تایوان BP20
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکل تایوان BP24
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکل چین 2488
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکل چین 2088
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -