الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مونواتیل گلایكول (MEG)
Mono Ethylene Glycol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پروپیلن گلایکول (PG)
(Propylene Glycol (PG
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
سیکلوهگزانون(ریتاردر)(CYC)
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن
Perchloroethylene
کوثر - 0 (0%) - - -
ارتو زایلین
Orto Xylene
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مخلوط زایلین کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تولوئن
Toluene
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -