رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پترو رزین تایوان GA120 کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پترورزین C5
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
هیدروکربن رزین SK 120
Sipernat
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
رزین اپوکسی E06
Epiran 06
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -