كوربی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 1012
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید X7
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید T7
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 11120
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 11141
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 1016
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 11150
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 11161
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 11163A
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید متان
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
سفید یخچالی 11170
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 11171
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 11175
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 11180
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 11448
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد جامی 12200
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد جامی 12210
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 12223
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 12230
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 12231/1
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 12236
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 12240/1
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 12241
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 12260
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 12265
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 12270
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 12271
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 12280/1
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 12281
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 12290
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 13310
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 13315
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 13316
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 13320
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 13340
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 13360
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 13365
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 13370
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 13380
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 14415
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 14415
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 14431
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 14433
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 14435
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 14438
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 14440
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 14450
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 14470
Purple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 14490
Purple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 14491
Purple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لاجوردی 15500
Azure Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی آسمانی 15510
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لاجوردی 15511
Azure Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لاجوردی 15512
Azure Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لاجوردی 15516
Azure Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لاجوردی 15519
Azure Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 15530
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 15535
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 15540
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 15560
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 15580
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کاربنی 15585
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرمه ای 15590
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرمه ای 15597
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرمه ای 15599
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز پسته ای 16800
Lime Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16610
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16620
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16625
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16630
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16631
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16631
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16631
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16651
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16671
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16677
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16690
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 16696
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز پسته ای 16700
Lime Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز پسته ای 16800
Lime Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 17700
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ موزی 17705
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 17706
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ موزی 17710
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ موزی 17725
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ موزی 17730
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ موزی 17735
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ موزی 17737
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم بژ 17740
Antique White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم آجری 17745
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بژ 17750
Misty Rose Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 17771
Misty Rose Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 17772
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 17781
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 17781
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 17790
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 18815
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 18818
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 18820
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 18830
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 18840
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 18850
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 18870
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 18880
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نقره ای 103000
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید صدفی 201000
Seashell Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز صدفی 201440
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی صدفی 201550
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی صدفی 201550
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز صدفی 201660
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد فلور 302110
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی فلور 302210
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز فلور 302310
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی فلور 302410
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی فلور 302450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی فلور 302550
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز فلور 302710
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی G300
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرمه ای K12
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرامیکی
Ceramic Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 19901
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 19905
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
لیز کننده CA1002
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
لیز کننده CA1003
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
آنتی اکسیدان
Antioxidants Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
آنتی استاتیک CA3001
Antistatic Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
آنتی یووی CA4002
Anti-UV Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
آنتی یووی CA4001
Anti-UV Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
شفاف کننده CA5019 PE کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
شفاف کننده CA5101 PP کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
شفاف کننده CA5101 PP کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
شفاف کننده CA5101 PP کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
شفاف کننده CA5101 PP کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
شفاف کننده CA5101 PP کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
کربنات Power 1
Carbonate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
کربنات Power 3
Carbonate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
کربنات Power 4
Carbonate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
کربنات Power 5
Carbonate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
کربنات UnlPower
Carbonate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
کربنات snow
Carbonate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
کربنات Rafia
Carbonate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

ایران مستربچ

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ زرد 212
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 213
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 214
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 215
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 91/191
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 76/56
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 91/22
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد موزی 81/44
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 216
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 92/63
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 310
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 311
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 312
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز آلبالویی 313
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 314
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 315
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 316
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 410
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 411
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 512
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 511
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 510
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 81/160
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش صدفی 90/205C
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 81/45
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرمه ای 513B3
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زنگاری 610
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زنگاری 87/102
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 611
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 612
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 613
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 614
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 615
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 92/237
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم بژ 810
Antique White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بژ 821
Misty Rose Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم بژ 822
Antique White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم بژ 112
Antique White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم بژ 210
Antique White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 211
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آجری 817
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آجری 80/24
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 03298D
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 812
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 712
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 712
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 711
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 113
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 79/161S1
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نقره ای 79/140F
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نقره ای 710
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 84/70F
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 80/135PET
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 813
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید مهتابی 92/192PET
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید صدفی 910
Seashell Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لیمویی 92/190PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طلایی 92/97
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 92/38PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طلایی 92/101
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 92/64PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 86/145PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طلایی 92/98/1PET
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 91/157PET
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرخابی 92/302PET
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 92/76PET
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 91/91PET
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ شکلاتی 92/183PET
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرشکی 90/63PET
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز روشن 92/244PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 92/210PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 92/211PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زیتونی 92/184PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نقره ای 88/209PET
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 92/167PET
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 92/148PET
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز روشن 93/43PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ فیروزه ای 93/44PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 89/128PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طلایی 92/98PET
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 84/212PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 92/84PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 89/111PET
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 91/104PET
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 93/14PET
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 88/151PET
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 81/110PET
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 81/129PET
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 92/276PET
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 78/70PET
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 88/47PET
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 90/87PET
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 79/155PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 91/215PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زیتونی 84/129PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زیتونی 93/100PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 87/34PET
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 91/202PET
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 93/7PET
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 92/303PS
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ عسلی 89/32PS
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 92/321PS
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 91/210PS
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 79/111PS
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرخابی 91/209PS
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 92/164PS
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 92/304PS
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 91/74PS
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 85/213PS
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 79/113PS
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 84/249PS
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 91/57PS
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 91/75PS
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 90/5PS
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 92/15PS
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ دودی 92/146PS
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ دودی 92/74PS
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ دودی 92/259PS
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 84/838PS
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طلایی 92/97PS
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طلایی 92/101PS
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 89/34PS
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

آریا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید S001
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید S4
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید WS4
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید WS6
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید WS8
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید Q2
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید Q3
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید Q4
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید Q7
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید Q10
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد B228
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد B228
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد B230
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد B231
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد B232
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد B232
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد B235
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد B234a
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد B245
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی B273
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی B275
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی C305
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی C311
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی C320
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز D405
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز D415
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز D420
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش D400X
Purple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی E503
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی E517
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی E519
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی E593
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی E596
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز F640
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای G798
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی H805
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی H810
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی H815
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی فلور Z2424
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز فلور Z2323
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی فلور Z2222
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز فلور Z2727
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد فلور Z2121
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نقره ای M400
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صدفی 2002
Seashell Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ شفاف کننده 2000
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لیزکننده 3600
Slip Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کربنات 1600
Carbonate Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کربنات 1100
Carbonate Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کربنات 1200
Carbonate Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کربنات 800
Carbonate Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

ماهان

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 1103
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 1105
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 1107
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 1109
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 1111
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید یخچالی 1113
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید یخچالی 1114
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1201
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1203
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1206
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1207
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1209
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1212
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1213
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1215
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1217
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1219
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1221
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرخ آبی 1301
Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 1303
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 1305
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 1311
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 1313
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 1401
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 1402
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 1403
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 1407
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 1409
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 1415
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 1420
Purple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرمه ای 1501
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرمه ای 1503
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 1505
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 1507
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 1508
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 1509
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 1511
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 1513
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 1515
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 1517
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 1518
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرمه ای کاربنی 1519
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی کاربنی 1521
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ فیروزه ای 1530
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ فیروزه ای 1535
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز یشمی 1601
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 1603
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 1605
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 1607
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 1609
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 1613
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 1615
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 1617
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز پسته ای 1619
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بژ 1701
Misty Rose Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بژ 1701
Misty Rose Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 1703
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم بژ 1705
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ موزی 1711
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ موزی 1713
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 1717
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 1719
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 1721
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 1723
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 1725
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 1725
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 1727
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 1729
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم آجری 1731
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 1801
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 1803
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 1805
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 1806
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 1807
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 1809
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نقره ای متالیک 1820
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی صدفی 2570
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش صدفی 2580
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز صدفی 2670
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز صدفی 2470
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی صدفی 2290
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد صدفی 2280
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد فلورسنت 1220
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی فلورسنت 1230
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی فلورسنت 1320
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز فلورسنت 1630
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 1100PS
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 1807PS
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ 1600UV
UV Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ شفاف کننده
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لیزکننده
Slip Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

پارس مستربچ

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ گلبهی 630
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ گلبهی 635
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 700
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 710
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 715
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 750
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 761
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قهوه ای 7061
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 810
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 820
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 830
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ متالیک C8 کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ جداکننده قالب 1500 کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ جداکننده قالب 1000 کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آنتی بلاک 4500
Antiblock Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لیزکننده PPU
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لیزکننده PP500
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لیزکننده 2012
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ لیزکننده SLAB 200
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آنتی استاتیک
Antistatic Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آنتی استاتیک
Antistatic Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کمک فرآیند
Proaid Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آنتیPARS 2500 UV
Anti UV Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ شفاف کننده PP CLAR 201
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ شفاف کننده PP CLAR 203
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ شفاف کننده LLD CLAR
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ شفاف کننده OPTICAL 100
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 401
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 405
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 418
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 420
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 435
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 440
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 4160
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 4170
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز FS1422
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ یشمی 4406
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 502
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 540
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 590
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 190
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 197
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی FS1194
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 201
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 248FILM
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 270FILM
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 250
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 251
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 260
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 2070K
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز FS1250
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 301
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 303
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 310
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 311
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 331
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 331
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 333
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 12589
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 12900
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 12902
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 350
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 351
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرمه ای 353
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سرمه ای 354
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید C25
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید C67
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید C60
ٌWhite Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید C60
ٌWhite Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید C76
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید C75
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید K35
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید K60
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید CA100
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 105
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 110
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 112
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 113
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 101
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 123
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 130
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 137
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 139
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 160
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 165
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 167
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد FS1131
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

سپاهان

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 190B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 170
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 2004
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 275B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 301
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 302
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1416
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1418
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1420
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1450
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1460
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1477
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1481
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 1620
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 1621
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 2-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 4-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 5-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 7-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 2X
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 2Z
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 4D
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 3402
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 3425
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 3435
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 3440
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سورمه ای 7215
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2410
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2435
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2460
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2470
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2810
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2700
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2900
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 1238
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 2040
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 2060
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 5090
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 5060
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 40% 5080
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -