پلی اتیلن سنگین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سنگین HD52505
Jam-HD52505
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD52518
JAM-HD52518
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD60505
JAM-HD60505
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD60507
JAM-HD60507
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگینHF4760(BL3)
JAM-HF4760(BL3)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HM5010T2N(EX3)
JAM-HM5010T2N(EX3)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن متوسط LL18XF5N
JAM-LL18XF5N
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL3
Marun-BL3
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX5
Marun-EX5
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HDBL3
Marun-HDBL3
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I3
Marun-I3
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I4
Marun-I4
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 2208J
Mehr-2208J
پتروشیمی مهر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 5200B
Mehr-5200B
پتروشیمی مهر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین F7000
Mehr-F7000
پتروشیمی مهر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین (BL3(GF 4760
(AmirKabir-HDBL3(GF4760
پتروشیمی امیرکبیر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین (EX3(GM5010T2N
(AmirKabir-HDEX3(GM5010T2N
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین (EX5(GM9450F
(AmirKabir-HDEX5(GM9450F
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین (I3(GC7260
(AmirKabir-HDI3(GC7260
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین (I4(GD7255
(AmirKabir-HDI4(GD7255
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL2
Arak-BL2
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL3
Arak-BL3
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL4
Arak-BL4
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX1
Arak-EX1
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX3
Arak-EX3
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX3B
Arak-EX3B
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5050EA
Arak-HD5050EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5050UA
Arak-HD5050UA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5211EA
Arak-HD5211EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5211UA
Arak-HD5211UA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5218EA
Arak-HD5218EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5226EA
Arak-HD5226EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5620EA
Arak-HD5620EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5813EA
Arak-HD5813EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD6070EA
Arak-HD6070EA
پتروشیمی اراک 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD6070UA
Arak-HD6070UA
پتروشیمی اراک 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I1
Arak-I1
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I2
Arak-I2
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I3
Arak-I3
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I4
Arak-I4
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD3840UA
Arak-HD3840UA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HCH5020
AryaSasolHCH5020
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I4 UV
HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HCH5110
AryaSasolHCH5110
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I3 UV
HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HCM4265
AryaSasolHCM4265
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین LTH1922
AryaSasolLTH1922
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 52518
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 3840
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 4690
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 4690
HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HB0035
BandarImam-HB0035
پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 52518
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HI500
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I3 UV
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 2200
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I4 UV
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL3-باختر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL3-مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL3-جم
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 3840 تبریز
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 0035
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین F7000 مهر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

پلی اتیلن سبک

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE1922T
LALEH-LDPE1922T
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2004TC37
LALEH-LDPE2004TC37
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2100TN00
LALEH-LDPE2100TN00
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2101TN47
LALEH-LDPE2101TN47
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2102TX00
LALEH-LDPE2102TX00
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2404TC47
LALEH-LDPE2404TC47
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2501TN00
LALEH-LDPE2501TN00
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2602TH00
LALEH-LDPE2602TH00
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 2420H
AmirKabir-LD2420H
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTL2130
AryaSasolLTL2130
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTL2130ORLH0030
AryaSasolLTL2130ORLH0030
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTL2185
AryaSasolLTL2185
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTM2119X
AryaSasolLTM2119X
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTM2119XORLF0190
AryaSasolLTM2119XORLF0190
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTM2125-37
AryaSasolLTM2125-37
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTM2447-47ORLP0470KJ
AryaSasolLTM2447-47ORLP0470KJ
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک TM2447-47
AryaSasolLTM2447-47
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LH0050
BandarImam-LH0050
پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 0200
BandarImam-0200
پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 0075
BandarImam-0075
پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 020
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 0075
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 2102
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 2100
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LF0190
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 2420D
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 2420H
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

پلی اتیلن سبک خطی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL18XF5N
JAM-LL18XF5N
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 205AA
AmirKabir-LL0205AA
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209AA
AmirKabir-LL0209AA
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
AmirKabir-LL0209KJ
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 220AA
AmirKabir-LL0220AA
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 220KJ
AmirKabir-LL0220KJ
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA
Arak-LL0209AA
پتروشیمی اراک 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA-KJ
Arak-LL0209AA-KJ
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی LL0209KJ
Arak-LL0209KJ
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA
Arak-LL0220AA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی LL0220CA
Arak-LL0220CA
پتروشیمی اراک 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
LLDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی HD32604
JAM-HD32604
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209AA شازند
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی سابیک
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

EVA

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %EVA 18
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %28 EVA
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -