هموپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 500N(F30G)
Jampilen500N(F30G)_2
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 502R(Z30S)
Jampilen502R(Z30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 510L(C30S)
Jampilen510L(C30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 510M(X30S)
510M(X30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J(T30S)
Jampilen550J(T30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 552R(Z69S)
Jampilen552R(Z69S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S(510L)
JampilenC30S(510L)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر EP332L(EPC40R)
JampilenEP332L(EPC40R)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر EP440G
JampilenEP440G
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر EP440L
JampilenEP440L
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر EP548R
JampilenEP548R
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر F30G(500N)
JampilenF30G(500N)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP500N(F30G)
JampilenHP500N(F30G)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP500P(V30G)
JampilenHP500P(V30G)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP502P(V30S)
JampilenHP502P(V30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP502R(Z30S)
JampilenHP502R(Z30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP510L(C30S)
JampilenHP510L(C30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP510M(X30S)
JampilenHP510M(X30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP525J(T28F)
JampilenHP525J(T28F)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP550J(T30S)
JampilenHP550J(T30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP552R(Z69S)
JampilenHP552R(Z69S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP565S(H22S)
JampilenHP565S(H22S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S(550J)
JampilenT30S(550J)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G(HP500P)
JampilenV30G(HP500P)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G(HP500P)
JampilenV30G(HP500P)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S(510M)
JampilenX30S(510M)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S(502R)
JampilenZ30S(502R)_2
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Z69S(552R)
JampilenZ69S(552R)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S
Marun-C30S
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S
Marun-F30S
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G
Marun-T30G
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G
Marun-T30G
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر V79S
Marun-V79S
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر X30
Marun-X30
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G
Marun-Z30G
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Marun-Z30S
Marun-Z30S
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH515MA
NadidZar-ZH515MA
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH515MA
NadiZar-ZH515MA
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 550L
NavidZar-550L
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH500M
NavidZar-ZH500M
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر H510M
NavidZar-ZH510M
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH520J
NavidZar-ZH520J
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH550J
NavidZar-ZH550J
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH550J
NavidZar-ZH550J
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH554N
NavidZar-ZH554N
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH554O
NavidZar-ZH554O
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH561R
NavidZar-ZH561R
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP500H
Arak-HP500H
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP510
Arak-HP510
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP510L
Arak-HP510L
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP552R
Arak-HP552R
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Arak-HP565S
HP565S
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S
Arak-V30S
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن PI0800
BandarImam-PI0800
پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 7255(I4)
JAM-7255(I4)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر JAM-7260(I3)
7260(I3)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 60505
JAM-60505
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S مارون
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 552R
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 510L
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

كوپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R(EP332L)
JampilenEPC40R(EP332L)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمرRP340N(EP2X49G)
JampilenRP340N(EP2X49G)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP1X30F
Marun-EP1X30F
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP1X35AF
Marun-EP1X35AF
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R
Marun-EPC40R
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر 230C
NadiZar-230C
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
NavidZar-ZB332C
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230C
NavidZar-ZR230C
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP2X83CE
Arak-EP2X83CE
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP2X83CI
Arak-EP2X83CI
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R
Arak-EPC40R
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC60R
Arak-EPC60R
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R
Arak-EPD60R
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر R40
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر R60
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP548R
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440G
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر J740
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -