آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
دوده چین 3200F
Carbon Black
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم - 0 (0%) - - -

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان سینکارنا RC813
Titanium Dioxide Cinkarna
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کازمو KR1000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کازمو KR2000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کازمو KR3000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان چین BLR699
Titanium Dioxide Henan Billions
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی(لاجورد) پراساد 29
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -