مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

مواد اولیه رنگ و رزین آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
دوده چین 3200F
Carbon Black
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان سینکارنا RC813
Titanium Dioxide Cinkarna
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کازمو KR1000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کازمو KR2000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان کازمو KR3000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیتان چین BLR699
Titanium Dioxide Henan Billions
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی(لاجورد) پراساد 29
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مونواتیل گلایكول (MEG)
Mono Ethylene Glycol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پروپیلن گلایکول (PG)
(Propylene Glycol (PG
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
سیکلوهگزانون(ریتاردر)(CYC)
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن
Perchloroethylene
کوثر - 0 (0%) - - -
ارتو زایلین
Orto Xylene
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مخلوط زایلین کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تولوئن
Toluene
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پترو رزین تایوان GA120 کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پترورزین C5
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
هیدروکربن رزین SK 120
Sipernat
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
رزین اپوکسی E06
Epiran 06
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین خشک كن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تست
Test Product
کوثر - 0 (0%) - - -
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم - 0 (0%) - - -
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار

مواد اولیه رنگ و رزین افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی وینیل الکلPVA) BP24)
Polyvinyl alcohol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکلPVA) BP24)
Polyvinyl alcohol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکل تایوان BP20
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکل تایوان BP24
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکل چین 2488
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکل چین 2088
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -