مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

تمامی اقلام

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن متوسط MCH3713
AryaSasolMCH3713
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سنگین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سنگین HD52505
Jam-HD52505
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD52518
JAM-HD52518
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD60505
JAM-HD60505
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD60507
JAM-HD60507
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگینHF4760(BL3)
JAM-HF4760(BL3)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HM5010T2N(EX3)
JAM-HM5010T2N(EX3)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن متوسط LL18XF5N
JAM-LL18XF5N
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL3
Marun-BL3
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX5
Marun-EX5
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HDBL3
Marun-HDBL3
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I3
Marun-I3
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I4
Marun-I4
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 2208J
Mehr-2208J
پتروشیمی مهر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 5200B
Mehr-5200B
پتروشیمی مهر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین F7000
Mehr-F7000
پتروشیمی مهر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین (BL3(GF 4760
(AmirKabir-HDBL3(GF4760
پتروشیمی امیرکبیر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین (EX3(GM5010T2N
(AmirKabir-HDEX3(GM5010T2N
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین (EX5(GM9450F
(AmirKabir-HDEX5(GM9450F
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین (I3(GC7260
(AmirKabir-HDI3(GC7260
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین (I4(GD7255
(AmirKabir-HDI4(GD7255
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL2
Arak-BL2
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL3
Arak-BL3
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL4
Arak-BL4
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX1
Arak-EX1
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX3
Arak-EX3
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX3B
Arak-EX3B
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5050EA
Arak-HD5050EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5050UA
Arak-HD5050UA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5211EA
Arak-HD5211EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5211UA
Arak-HD5211UA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5218EA
Arak-HD5218EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5226EA
Arak-HD5226EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5620EA
Arak-HD5620EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD5813EA
Arak-HD5813EA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD6070EA
Arak-HD6070EA
پتروشیمی اراک 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD6070UA
Arak-HD6070UA
پتروشیمی اراک 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I1
Arak-I1
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I2
Arak-I2
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I3
Arak-I3
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I4
Arak-I4
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HD3840UA
Arak-HD3840UA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HCH5020
AryaSasolHCH5020
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I4 UV
HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HCH5110
AryaSasolHCH5110
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I3 UV
HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HCM4265
AryaSasolHCM4265
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین LTH1922
AryaSasolLTH1922
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 52518
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 3840
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 4690
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 4690
HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HB0035
BandarImam-HB0035
پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 52518
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین HI500
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I3 UV
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 2200
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین I4 UV
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL3-باختر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL3-مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین BL3-جم
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 3840 تبریز
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین 0035
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین F7000 مهر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سبک

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE1922T
LALEH-LDPE1922T
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2004TC37
LALEH-LDPE2004TC37
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2100TN00
LALEH-LDPE2100TN00
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2101TN47
LALEH-LDPE2101TN47
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2102TX00
LALEH-LDPE2102TX00
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2404TC47
LALEH-LDPE2404TC47
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2501TN00
LALEH-LDPE2501TN00
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LDPE2602TH00
LALEH-LDPE2602TH00
پتروشیمی لاله - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 2420H
AmirKabir-LD2420H
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTL2130
AryaSasolLTL2130
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTL2130ORLH0030
AryaSasolLTL2130ORLH0030
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTL2185
AryaSasolLTL2185
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTM2119X
AryaSasolLTM2119X
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTM2119XORLF0190
AryaSasolLTM2119XORLF0190
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTM2125-37
AryaSasolLTM2125-37
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LTM2447-47ORLP0470KJ
AryaSasolLTM2447-47ORLP0470KJ
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک TM2447-47
AryaSasolLTM2447-47
پتروشیمی آریاساسول - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LH0050
BandarImam-LH0050
پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 0200
BandarImam-0200
پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 0075
BandarImam-0075
پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 020
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 0075
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 2102
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 2100
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک LF0190
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 2420D
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک 2420H
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سبک خطی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL18XF5N
JAM-LL18XF5N
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 205AA
AmirKabir-LL0205AA
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209AA
AmirKabir-LL0209AA
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
AmirKabir-LL0209KJ
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 220AA
AmirKabir-LL0220AA
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 220KJ
AmirKabir-LL0220KJ
پتروشیمی امیرکبیر - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA
Arak-LL0209AA
پتروشیمی اراک 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA-KJ
Arak-LL0209AA-KJ
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی LL0209KJ
Arak-LL0209KJ
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA
Arak-LL0220AA
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی LL0220CA
Arak-LL0220CA
پتروشیمی اراک 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
LLDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی HD32604
JAM-HD32604
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209AA شازند
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی سابیک
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر EVA

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %EVA 18
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %28 EVA
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی پروپیلن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن F 040
Polynar F 040
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن FI 090
Polynar FI 090
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن FI 110
Polynar FI 110
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن FI 160
Polynar FI 160
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن SF 030
Polynar SF 030
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن SF 060
Polynar SF 060
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن SI 080
Polynar SI 080
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن YI 140
Polynar YI 140
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن YI 180
Polynar YI 180
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن YI 220
Polynar YI 220
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ARP230
Arak-ARP230
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن رندم RP270G
Arak-RP270G
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر هموپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 500N(F30G)
Jampilen500N(F30G)_2
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 502R(Z30S)
Jampilen502R(Z30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 510L(C30S)
Jampilen510L(C30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 510M(X30S)
510M(X30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J(T30S)
Jampilen550J(T30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 552R(Z69S)
Jampilen552R(Z69S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S(510L)
JampilenC30S(510L)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر EP332L(EPC40R)
JampilenEP332L(EPC40R)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر EP440G
JampilenEP440G
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر EP440L
JampilenEP440L
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر EP548R
JampilenEP548R
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر F30G(500N)
JampilenF30G(500N)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP500N(F30G)
JampilenHP500N(F30G)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP500P(V30G)
JampilenHP500P(V30G)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP502P(V30S)
JampilenHP502P(V30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP502R(Z30S)
JampilenHP502R(Z30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP510L(C30S)
JampilenHP510L(C30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP510M(X30S)
JampilenHP510M(X30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP525J(T28F)
JampilenHP525J(T28F)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP550J(T30S)
JampilenHP550J(T30S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP552R(Z69S)
JampilenHP552R(Z69S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP565S(H22S)
JampilenHP565S(H22S)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S(550J)
JampilenT30S(550J)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G(HP500P)
JampilenV30G(HP500P)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G(HP500P)
JampilenV30G(HP500P)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S(510M)
JampilenX30S(510M)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S(502R)
JampilenZ30S(502R)_2
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Z69S(552R)
JampilenZ69S(552R)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S
Marun-C30S
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S
Marun-F30S
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G
Marun-T30G
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G
Marun-T30G
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر V79S
Marun-V79S
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر X30
Marun-X30
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G
Marun-Z30G
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Marun-Z30S
Marun-Z30S
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH515MA
NadidZar-ZH515MA
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH515MA
NadiZar-ZH515MA
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 550L
NavidZar-550L
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH500M
NavidZar-ZH500M
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر H510M
NavidZar-ZH510M
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH520J
NavidZar-ZH520J
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH550J
NavidZar-ZH550J
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH550J
NavidZar-ZH550J
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH554N
NavidZar-ZH554N
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH554O
NavidZar-ZH554O
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH561R
NavidZar-ZH561R
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP500H
Arak-HP500H
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP510
Arak-HP510
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP510L
Arak-HP510L
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP552R
Arak-HP552R
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Arak-HP565S
HP565S
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S
Arak-V30S
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن PI0800
BandarImam-PI0800
پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 7255(I4)
JAM-7255(I4)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر JAM-7260(I3)
7260(I3)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر 60505
JAM-60505
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S مارون
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 552R
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 510L
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر كوپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R(EP332L)
JampilenEPC40R(EP332L)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمرRP340N(EP2X49G)
JampilenRP340N(EP2X49G)
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP1X30F
Marun-EP1X30F
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP1X35AF
Marun-EP1X35AF
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R
Marun-EPC40R
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر 230C
NadiZar-230C
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
NavidZar-ZB332C
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230C
NavidZar-ZR230C
پتروشیمی نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP2X83CE
Arak-EP2X83CE
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP2X83CI
Arak-EP2X83CI
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R
Arak-EPC40R
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC60R
Arak-EPC60R
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R
Arak-EPD60R
پتروشیمی اراک - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر R40
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر R60
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP548R
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440G
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن کوپلیمر J740
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ABS

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N70
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10415
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10417
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی استایرن ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی استایرن معمولی 144 GPPS کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی استایرن معمولی 1540 GPPS
(General purpose polystyrene (GPPS
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی استایرن مقاوم 7240
(High-impact polystyrene (HIPS
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
(Polyvinyl Choride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی ال جی 1302
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی هانوا 2070
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی هانوا 3090
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی سابیک 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی سابیک 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی اروند 7244
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی اروند 6834
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی هانوا P1300
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی آبادان S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی S70-آبادان
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی ال جی S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی بندر امام S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی غدیر S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی بندر امام S6558
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی اروند S6532
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی غدیر S6558
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی بندر امام S7054
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی آبادان S7054
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر كوربی

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ایران مستربچ

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر آریا

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ماهان

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پارس مستربچ

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر سپاهان

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 190B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 170
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 2004
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سفید 275B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 301
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ کرم 302
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1416
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1418
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ زرد 1420
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1450
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1460
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1477
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ نارنجی 1481
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 1620
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ صورتی 1621
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 2-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 4-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 5-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 7-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 2X
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 2Z
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ قرمز 4D
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 3402
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 3425
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 3435
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ آبی 3440
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سورمه ای 7215
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2410
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2435
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2460
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2470
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2810
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2700
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ سبز 2900
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ بنفش 1238
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 2040
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ طوسی 2060
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 5090
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 5060
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
مستربچ مشکی 40% 5080
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن استابلایزر نانیا
PVC Stabilizer
کوثر 1 کیلو گرم - 0 (0%) - - -
روغن کرچک کیسان هند
‫Castor Oil
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی کربنات سامسونگ 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -